27.05.2019 23:41


Brno naberie nový dych na ochranu životného prostredia

Autor: Lucia Pekárová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Poradný zbor Rady mesta Brna pre životné prostredie zriadili poslanci mesta na poslednom radnom zasadaní počas uplynulého týždňa. Poradný zbor sa bude schádzať bez nároku na honorár, tri až štyrikrát ročne, s cieľom konzultovať najdôležitejšie problémy z oblasti životného prostredia. Jeho hlavnou úlohou bude tvorba návrhov, ktoré zvýšia úroveň ochrany prírody v meste a prispejú k celkovému zlepšeniu životného prostredia.

Cyklotrasa pri ObřanochBrno – Novo zriadený poradný zbor pozostáva zo zástupcov rady mesta a odborníkov v oblasti životného prostredia. Úlohou členov je dávať stanoviská a podnety na závažné problémy v prostredí Brna a vytvárať návrhy a metodiky na ich riešenie. „Čistý vzduch aj voda, viac zelene a efektívne triedenie a recyklácia sú jedným z hlavných cieľov pre Brno súčasné aj budúce,“ vysvetlil prvý námestník primátorky Peter Hladík.

Okrem odborníkov na ovzdušie, mestské lesy či povodie Moravy sa budú zúčastňovať konzultácií aj zástupcovia zo správy povodní, ornitologickej spoločnosti alebo napríklad aj Českej spoločnosti pre ochranu netopierov. „Poradný zbor pomôže zaistiť súlad zámerov mesta s najnovšími poznatkami z oblasti životného prostredia z akademickej pôdy aj neziskovej a podnikateľskej sféry,“ doplnil Hladík, ktorý bude jedným z členov Poradného zboru.

„Motivácia vychádzala z dobrých skúseností so zborom pre bezbariérové Brno a poradného zboru pre rodinu, s ktorými máme dobré skúsenosti,“ vysvetlil Hladík. Na odstraňovanie bariér v meste funguje poradná rada už viac ako dva roky, pričom spolupracovala napríklad pri zavádzaní parkovného v meste a tiež pri tvorbe manuálu na riešenie budovania verejných stavieb. Zbor pre rodinu sa na svojom poslednom stretnutí zaoberal podporou ľudí starajúcich sa o starnúcich rodičov aj nezaopatrené deti.

V súčasnosti funguje v rámci Rady mesta Oddelenie ochrany a tvorby životného prostredia, ktorý sa vyjadruje k procesom zasahujúcim do reliéfu krajiny a zaisťuje poskytovanie dotácií na podporu mestskej hromadnej dopravy, ekologickej výchovy a oživenie brnenskej zelene a tokov. Oddelenie je práve pod úsek prvého námestníka primátorky Petrom Hladíkom. Oddelenie sa v minulosti zaoberalo najmä kvalitou ovzdušia v Brne, pre občanov vytvorili info panely o stave ovzdušia, či informačné letáky ako sa zachovať v prípade smogovej situácie. Prevažná väčšina dokumentov je však už spred troch rokov a chýbajú informácie o činnosti oddelenia z posledného polroku.

Klíčová slova: příroda, RMB, životní prostředí

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.