23.09.2010 23:59


Kampus je místo koncentrace vysoce kvalifikovaných lidí

Autor: Ondřej Topinka | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

BRNO Univerzitní kampus v Bohunicích byl slavnostně uveden do života. O jeho "prenatálním" období i o plánech do budoucna hovořil kvestor Masarykovy univerzity Ladislav Janíček.

Co si představíte pod slovním spojením univerzitní kampus?

V tom nejširším slova smyslu si představím především centrum poznání, místo koncentrace vysoce kvalifikovaných lidí, kde člověk může nacházet odpovědi na otázky z oblasti přírodních i společenských věd. V užším slova smyslu pak vnímám spojení univerzitní kampus jako integrované zázemí pro vzdělávání a výzkum. Vnímám však i fyzickou dimenzi tohoto sousloví právě v souvislosti s areálem Masarykovy univerzity v Brně - Bohunicích.

 

Bude v budoucnu v kampusu i kolejní ubytovna? 

Výstavba kolejí či studentského bydlení sice nebyla součástí projektu výstavby Kampusu Masarykovy univerzity, ale od samého počátku je zřejmé, že studentské bydlení dotvoří funkci univerzitního kampusu právě ve výše uvedeném širším slova smyslu.

 

V jakém časovém horizontu je možné očekávat nové koleje?

V nedávných měsících již bylo získáno územní rozhodnutí a předpokládá se, že již v roce 2011 by měla začít výstavba a dokonce některé objekty by již mohly být do konce roku 2011 zprovozněny. Vznikne tak celkem tisíc dvě stě nových lůžek v různých standardech.

 

Investorem stavby kolejí je opět Masarykova univerzita (MU), potažmo Správa kolejí a menz?

Tento projekt je projektem spolupráce privátního a veřejného sektoru. Výstavba bude tedy zajištěna privátními investory v těsném sousedství kampusu, konkrétně nad areálem Fakulty sportovních studií.


Jak daleko do minulosti sahá myšlenka stavby kampusu?

Masarykova univerzita v době svého zrodu v roce 1919 vznikla do provizorních podmínek a již v zakládacích dokumentech je zmiňována nezbytnost vybudování důstojného zázemí. Koncem dvacátých let se tato myšlenka začala realizovat v areálu na Veveří. Vznikla však pouze budova dnešní Právnické fakulty, dostavěná v roce 1933. Celosvětová krize a později válka přerušily tento rozvoj a myšlenka vybudování kampusu se pak střídavě objevovala a zase upadala koncem čtyřicátých, šedesátých a sedmdesátých let. Konečně až koncem devadesátých let se tato myšlenka začala formovat do konkrétní podoby, tedy do areálu v Bohunicích v sousedství Fakultní nemocnice Brno.

 

Z jakého důvodu se MU rozhodla pro stavbu tohoto kampusu?

Motivem bylo vybudovat důstojné zázemí pro dynamicky se rozvíjející univerzitu. Celkový rozvoj a zejména moderní a strategické myšlení rektorů univerzity vedlo k realizaci i za podmínek přijetí nemalých závazků na finanční spoluúčast na tomto rozvoji.

 

V jaké době padlo rozhodnutí o zahájení stavby?

Projekt začal v roce 2002 přijetím vládního usnesení a schválením zákona o půjčce od Evropské investiční banky. Realizoval se v letech všeobecného rozvoje a vysoké poptávky po studiu, které univerzitě díky progresivnímu a tak trochu i sebevědomému chování zajišťovaly stabilizovaný příjem. Projekt přispěl výrazně k vybudování špičkového zázemí pro výuku i výzkum, tím vlastně vytvořil předpoklady pro zajištění stability, neboť zvýšil výrazně konkurenceschopnost univerzity v úsilí o získávání finančních prostředků z grantové činnosti. 

 

Proč se staví tak nákladná stavba v době krize?

Finanční krize, která se objevila svými příznaky v roce 2008, se nyní sice přesunula do veřejného sektoru a je jistě nezbytné zabývat se jejími dopady, projekt Kampusu už ale nezmění. Stavba je prakticky hotova, probíhá pouze dokončování, nakupování přístrojového vybavení z již získaných finančních prostředků. V současné době se chceme více soustředit na téma provozních nákladů a na splácení našich závazků. To jistě nebude lehké.


Jaké jsou celkové náklady na stavbu a jak se liší od předpokládaného odhadu?

Celkové náklady projektu jsou více než pět miliard korun a neliší se od předpokládaného odhadu ani plánu. V roce 2004 bylo kompenzováno pouze navýšení daně z přidané hodnoty z pěti na devatenáct procent. Jsem velmi potěšen, že mohu s čistým svědomím říci, že na žádné dílčí stavbě nedošlo nikdy k překročení finančního limitu schváleného Ministerstvem školství.


Proč je kampus umístěn zrovna v Bohunicích?

Myšlenka umístit Kampus Masarykovy univerzity do Bohunic se objevila poprvé již ve 40. letech a znovu ožila v 60. letech v souvislosti s obnovením úvah o vybudování kampusu. Z důvodů můžeme uvést, že se v Bohunicích objevilo rozvojové území a v 60. letech tam vyrostla nemocnice. Jelikož se v kampusu počítalo s umístěním Lékařské fakulty, byl vznik kampusu v blízkosti nemocnice nasnadě.

 

Co si od stavby kampusu slibuje Masarykova univerzita?

Především si slibuje zvýšení své vlastní konkurenceschopnosti. Ta se již koneckonců projevuje zvýšeným a neustále rostoucím zájmem o studium na MU, ale také zvýšením objemu finančních prostředků získávaných z grantů na výzkumnou a vývojovou činnost. V neposlední řadě si pak MU slibuje naplnění počátečních záměrů vybudovat pro univerzitu důstojné a integrované zázemí pro výuku a výzkum, na který univerzita čekala takřka jedno celé století.

 

 

Klíčová slova: kampus, Bohunice, Brno, výstavba, plány, kvestor, MU, MUNI

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.